Wij zijn beschikbaar van Ma t/m Do. 06 510 390 71 Inloggen

VIP! Emmen in gesprek met Stichting Met Raad en Daad

In Nederland leven meer dan één miljoen ouderen boven de 55 jaar in volstrekte eenzaamheid. Hun partner is overleden, de kinderen zijn het huis uit of er zijn geen kinderen. Vaak zijn er ook geen andere familieleden of mantelzorgers aan wie de oudere hulp wil of kan vragen. De Stichting Met Raad en Daad neemt dan de rol van hulpverlener op zich.
In 2004 is de Stichting opgericht om ouderen zonder partner, kinderen of mantelzorgers, te ondersteunen in hun laatste levensfase. In eerste instantie ging het vooral om zorg bij regeling van de nalatenschap. Later kreeg de Stichting verzoeken om hulp bij administratie en bewind voering. Het aanbod is daarom verbreed. De stichting verleent administratieve ‘zorg op maat’.
Paul Kee, vice voorzitter legt uit dat de stichting veel waarde hecht aan privacy, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Alle consulenten worden getoetst op integriteit en tekenen hiervoor een verklaring. De medewerkers van de stichting zetten zich belangeloos in. Als vrijwilliger hebben zij geen financieel belang bij het bieden van hulp.
Binnen de stichting is de afgelopen jaren een brede expertise opgebouwd. De medewerkers laten zich waar nodig adviseren door juristen, notarissen en financieel deskundigen.
De stichting verricht dus haar activiteiten op non-profit basis. Voor haar diensten vraagt de stichting wel een bijdrage. Hieruit kan de stichting de eigen kosten betalen.
Stichting Met Raad en Daad, Hulp voor Ouderen beoogt ouderen zonder partner, kinderen en andere familie bij te staan met ondersteunende diensten, zoals hulp bij thuisadministratie, budgethulp, eventueel budgetbeheer en ondersteuning bij het alledaagse leven voor hen, die nog volledig de regie over hun leven kunnen voeren maar ook integrale belangenbehartiging, zoals, professionele bewind voering, professioneel mentorschap of uitvoering van het levenstestament voor hen, die de regie over hun leven zien verminderen of dreigen kwijt te raken.
Voor beide categorieën ouderen geldt tenslotte, dat de Stichting na hun overlijden desgewenst zorgdraagt voor hun uitvaart, de ontruiming van hun woning en de verdere afwikkeling van de nalatenschap, zoals beschreven in het testament.
Paul Kee vult nog even aan welke diensten de Stichting precies doet.
De Stichting stemt alle diensten af op de individuele behoeften en situatie van de cliënt en beoogt dus een maatwerkoplossing. De cliënt staat voorop, zegt Paul expliciet.
Standaard worden de volgende diensten aangeboden:
Voor nog volledig regio voerende ouderen
 Hulp bij de thuisadministratie (secretarieel en financieel)
 Budgethulp, waaronder eventueel budgetbeheer
 Ondersteuning bij het alledaagse leven
Voor alle ouderen , die de regie zien verminderen of kwijtraken
 Uitvoering van het levenstestament en voor hen, die daarover niet beschikken.
 professionele bewind voering**
 Professioneel mentorschap**
Voor alle categorieën verzorgt de Stichting desgewenst de begrafenis, de uitvaart en de verdere nalatenschapsafwikkeling volgens het daartoe opgestelde testament en de daarover gemaakte afspraken tijdens de intake.
Het is goed om de laatste twee diensten nog even toe te lichten vindt Paul. Het betreft hier diensten (professionele bewind voering en mentorschap), die ingesteld worden door de rechtbank en waarbij alleen een goedgekeurd en erkend professioneel bewindsbureau met geregistreerde bewindvoerders/mentoren aangewezen kan worden en er jaarlijks nauwkeurig toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de bewind voering en het mentorschap.
De Stichting werkt met vrijwilligers, die tijd en energie hebben om de cliënt zo goed en zorgvuldig mogelijk te ondersteunen. De Stichting zoekt daarom vrijwilligers. De stichting is op dit moment vooral actief in de provincie Utrecht, maar ze hebben de wens om dit ook binnen de gemeente Emmen op te starten. Hier zijn vrijwilligers voor nodig, benadrukt Paul. Dat maakt ook dat Paul contact heeft gezocht met VIP! Emmen om gezamenlijk te onderzoeken of er vrijwilligers binnen de gemeente Emmen zijn die dit, met ondersteuning van Paul, willen op zetten voor de gemeente Emmen.
Vind jij dit ook belangrijk vrijwilligerswerk en wil je meer informatie? Neem eens contact op met
Stichting Met Raad en Daad, Hulp voor Ouderen
Telefoon: 085-4010673
Email: info@stichtingmetraadendaad.nl
Uiteraard kan je ook contact opnemen met VIP! Emmen. Ik breng je graag in contact met Paul Kee.
© 2022 VIP! Emmen
Ontworpen & Ontwikkeld door <InDiv> Solutions B.V. te Emmen, Drenthe